Albert Guis 3

  • Appie op de kraan
  • Appie op Siteweg 327 sqn
  • Feestje in de Kpls Mess

  • Krummestrasse 8 Istrup Hier hebben wij gewoond
  • M.T.Blomberg  Appie in de kraan
  • M.T  Appie Guis en Appie Walburg
  • Stadspoort Blomberg
  • Takelen op 327 sqn

Written on juli 11th, 2011 , Uncategorized

3e Groep Geleide Wapens Blomberg